Taisyklės

Naudojimosi taisyklės

 1.  Bendrosios nuostatos
  1. autosara.lt yra interneto svetainė (toliau – Interneto svetainė), kurioje teikiama informacija apie galimybes aukciono būdu įsigyti naudotų transporto priemonių ir sudaromos techninės galimybės tokiuose aukcionuose dalyvauti.
  2. Interneto svetainė nėra transportų priemonių, apie kurias informacija pateikiama Interneto svetainėje, savininkė. Interneto svetainėje tik patalpinta informacija apie pardavimui skirtas transporto priemones, kuri yra gauta iš JAV aukcionų. Interneto svetainėje yra siūloma paslauga nupirkti ir transportuoti automobilį iš JAV aukciono į Europą.
  3. Šiose naudojimosi taisyklėse (toliau – Taisyklės) terminas „paslaugos“ suprantamas kaip suteikimas galimybės atlikti bet kokius veiksmus, kuriuos galima atlikti Interneto svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, Interneto svetainėje teikiamos informacijos apie aukciono būdu parduodamas transporto priemones peržiūrėjimą, dalyvavimą tokiuose aukcionuose, prieš tai užsiregistravus Interneto svetainėje ir pasirašius sutartį (toliau – Sutartis), bei visus kitus veiksmus.
  4. Paslaugas Interneto svetainėje teikia UAB „Autosara“, uždaroji akcinė bendrovė, registruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje (toliau – Paslaugų teikėja).
 2.  Sutikimas su taisyklėmis
  1. Šios Taisyklės kartu su Privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę Interneto svetainėje ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų (toliau – Lankytojai).
  2. Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Taisyklių ir Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) pasinaudoja visomis ir (ar) bet kuria iš paslaugų. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Taisyklių ar Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.
 3.  Intelektinės nuosavybės apsauga
  1. Visi Interneto svetainės ir paslaugų teikime naudojami elementai, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklus, logotipus, pavadinimus, šias Taisykles, Privatumo politiką, duomenų bazes ir visą kitą medžiagą, esančią Interneto svetainėje ar skirtą jai aptarnauti, o taip pat bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas išimtinai priklauso tik Interneto svetainės savininkui ir (ar) Paslaugų teikėjai.


 

 1.  Lankytojų registracija
  1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Interneto svetaine ir paslaugomis galima tik registruotiems Interneto svetainės Lankytojams, sutikusiems su Taisyklėmis, Privatumo politika.
  2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.
  3. Norėdamas tapti registruotu Interneto svetainės Lankytoju, asmuo privalo Interneto svetainėje užpildyti registracijos anketą. Registracijos metu Lankytojas nurodo savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis bei sukuria savo prisijungimo slaptažodžius.
  4. Registracijos Interneto svetainėje metu Lankytojas įsipareigoja pateikti tik tikslius, teisingus ir išsamius duomenis.
  5. Klausimai, kurie yra susiję su Lankytojų duomenų rinkimu, kaupimu, sisteminimu, naudojimu ir tvarkymu, yra reglamentuoti Privatumo politikoje, kuri yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
  6. Sutikęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika bei pateikęs visus registracijai reikalingus duomenis, Lankytojas į savo elektroninio pašto dėžutę gauna patvirtinimą apie sėkmingą registraciją.
  7. Registruotas Lankytojas įgyja galimybę matyti išsamią informaciją apie aukcionuose parduodamas transporto priemones. Tačiau registracija nesuteikia teisės Lankytojui dalyvauti šiuose aukcionuose ir teikti kainų siūlymus. Siekdamas dalyvauti aukcionuose ir teikti kainų siūlymus, Lankytojas privalo pasirašyti sumokėti avansinį depozitą ir atlikti kitus veiksmus, jeigu tokie numatyti Taisyklėse ir (ar) Sutartyje.
 2.  Avansinis depozitas 
  1. Registruotas Lankytojas, norėdamas dalyvauti transporto priemonių aukcionuose ir teikti savo kainų siūlymus, turi sumokėti avansinį depozitą, kad siūlymas būtų patvirtintas bei atlikti kitus veiksmus, jeigu tokie numatyti Taisyklėse ir (ar) Sutartyje.
  2. Sumokėjus avansinį depozitą leidžiama teikti automobilio kainos pasiūlymą. 
  3. Laimėjus automobilį už kliento pasiūlytą kainą, klientas įsipareigoja apmokėti pilną kainą už automobilį, aukciono bei transportavimo mokesčius per 5 darbo dienas.
  4. Avansinis depozitas sekmės atveju yra išskaičiuojamas iš galutinės automobilio kainos. 
  5. Laimėjus automobilį ir per 5 darbo dienas neapmokėjus pateiktos sumos automobilis yra statomas atgal į aukcioną ir avansinis depozitas yra negrąžinamas.
  6. Sutartis apibrėžia dalyvavimo aukcionuose sąlygas, papildomas Lankytojo teises ir pareigas, šalių atsakomybę ir kitas sąlygas.
 3.  Teisės ir pareigos
  1. Lankytojas įsipareigoja:
   1. Nesinaudoti Interneto svetaine ir Interneto svetainės paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Interneto svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Interneto svetaine ir (ar) paslaugomis.
   2. Be išankstinio raštiško Interneto svetainės savininko ir Paslaugų teikėjos sutikimo nekopijuoti (neatgaminti), nekeisti, nepritaikyti ar kitaip nenaudoti bet kurio iš Interneto svetainėje ir paslaugų teikime naudojamų elementų, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklų, logotipų, pavadinimų, šių Taisyklių, Privatumo politikos, duomenų bazių ir visos kitos medžiagos, esančios Interneto svetainėje ar skirtos jai aptarnauti, o taip pat bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimo, vaizdo bei dizaino.
   3. Nebandyti tirti ar tikrinti bet kurios sistemos ar tinklo, naudojamo Interneto svetainės veikimui ir paslaugų teikimui, pažeidžiamumo, nepažeisti jokių saugumo ar autentifikavimo priemonių, nebandyti iššifruoti, dekompiliuoti (reverse engineer), ardyti ar modifikuoti programinės įrangos ar duomenų bazių, naudojamų paslaugų teikimui, ar bet kurios kitos dalies, skirtos paslaugų teikimui.
   4. Nepažeidinėti jokių taikytinų teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių ar Privatumo politikos.
   5. Laimėjus aukcioną, nuo aukciono pabaigos per 5 d.d. apmokėti daikto kainą, aukciono mokesčius, transportavimo mokesčius. 
   6. Sumokėti visus Importo ir susijusius mokesčius importuojant automobilį ar kita tr. priemonę.
  2. Paslaugų teikėja turi teisę:
   1. Nenurodydama priežasties atsisakyti patvirtinti Lankytojo registraciją.
   2. Be jokio išankstinio įspėjimo panaikinti Lankytojo registraciją, užblokuoti / uždrausti jo IP adresą, jei mano, kad Lankytojas pažeidė bet kurią iš šių Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos ir (ar) Sutarties nuostatų.
   3. Keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, talpinamą Interneto svetainėje.
   4. Bet kada be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Interneto svetainės veiklą.
 4.  Atsakomybė
  1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugų teikėja ir (ar) Interneto svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už Interneto svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
  2. Lankytojas, kuris naudojasi paslaugomis, nesilaikydamas Taisyklių, Privatumo politikos ir (ar) bet kokių taikytinų teisės aktų, privalo atlyginti Paslaugų teikėjai ir (ar) Interneto svetainės savininkui patirtą žalą ir nuostolius.
  3. UAB Autosara nėra atsakinga už automobilio techninę būklę, naudotojas turi spręsti apie pirkinį iš pateiktos informacijos apie tr. priemonę. autosara.lt nėra atsakinga už pažeidimus kurie nėra matomi nuotraukose arba nėra pažymėti aukciono informacijoje. 
 5.  Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
  1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš arba susijęs su paslaugomis, šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, ar šių Taisyklių ir Privatumo politikos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu turi būti sprendžiamas tarpusavio derybomis. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 6.  Pakeitimai
  1. Paslaugų teikėja turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje.
  2. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir (ar) Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.
  3. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Interneto svetaine ir (ar) Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
 7.  Kitos sąlygos
  1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
  2. Lankytojas neturi teisės be Paslaugų teikėjos išankstinio raštiško sutikimo perleisti savo teises ir (ar) įsipareigojimus pagal šias Taisykles ar Privatumo politiką.
  3. Pateiktoje kainų skaičiuoklėje kainos yra pateiktos orientacinės ir nėra galutinės. Tikslias kainas galite sužinoti susisiekus su UAB Autosara